NEWS & ACTIVITIES

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างถมดินพร้อมบดอัดเพื่อก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top