ทุนการศึกษา
ทะเบียนและวัดผล
การขอเอกสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนใน 11 สาขาวิชา และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเป็นโครงการ 5 ปีในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเช่นเดียวกัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บนป้ายชื่อวิทยาลัย วันที่ 2 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและ “๙” ประดิษฐานเหนือเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม 2542 พระราชทานชื่อภาษาอังกฤษ เป็น  “KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY”

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปฏิทินการศึกษา

ระบบสารบรรณ

งานวิชาการ

งานการเงิน

ประเมินรายวิชา

ระบบ PI

บริการสังคม

บุคลากร

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

KMPHT Video

KMPHT Gallery

Scroll to Top